கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> ஒரத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஜெ சத்தியமுர்த்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி மு பாரதிதராப்தர் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ஆ ரஷியா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு அ பவுல்தாஸ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு பெ ஜெயக்குமாா் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி சு சங்கீதா போட்டி இன்றி தேர்வு