கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> இராஜாகிரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பி செந்தாமரை செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு வி சேவையா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு கா தாமரைச்செல்வன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி லோ நதியா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வி அபிராமசுந்தரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி ப இராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ந பாலசுப்பிரமணியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திரு நெ இராஜேஸ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி சு கோகிலா போட்டி இன்றி தேர்வு