கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> வெண்டையம்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க விஜயராஜன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மு தனலெட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி ர நாகராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி ரா ஜானகி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி ரெ ஆனந்தவள்ளி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சு சப்பாணிமுத்து வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சு சந்திரா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி க மீனாட்சி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு க பிரகாஷ் வெற்றி