கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> விஷ்ணம்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ பிாியதா்சினி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சே மலர்கொடி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு கு உபகாரசாமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தி சுபாஷினி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி ம நிகழ்யா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு மா அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 7 திரு சி துரைசாமி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி செ ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி பே சத்யா வெற்றி