கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> ஈசனூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க மோி வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ ஆரோக்கியசாமி வெற்றி
வார்டு 3 திரு சு வேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா வளா்மதி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 5 திருமதி க சத்தியபிாியா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ரா ராஜா வெற்றி