கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> ஆதலையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஜெ முகம்மது ஹாஜா ஏ வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜ ரஸியாபேகம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ஜீ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு முகமது இஸ்ஹாக்கு வெற்றி
வார்டு 5 திரு V தமிழ்ராஜன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ சலிமாபீவீ வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி இ சம்சாத் பேகம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ அபீபுனிசா வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ முஹம்மது யூனுஸ் வெற்றி