கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> மடப்புரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கோ மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு க மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ர சித்ரா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா கீதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி எம் மதினாபீவி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வி அருள்மொழி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ வடிவுக்கரசி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ஆ அமுதா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ஜெ விஜயகுமாாி வெற்றி