கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> முக்கரும்பூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ம மாரியப்பன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி அ ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 3 திரு அ பாக்கியராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி ராஜேஷ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு நர்மதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி பிரியா வெற்றி