கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> எடுத்துக்கட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு எம் சரவணன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி எஸ் சுபா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ கிருத்திகா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வி சாந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு மு ஜெகபா்சாதிக் வெற்றி
வார்டு 7 திரு ஜெ ராஜகோபால் வெற்றி
வார்டு 8 திரு எஸ் விஜய் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ஐ மாியஸ்டெல்லா வெற்றி