கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> கிளியூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச பாரதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சீ அதிவீரசிங்கம் வெற்றி
வார்டு 3 திரு அ சேவியா் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி மு சித்ரா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜோ அல்போன்ஸ்மேரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி ச ராணி வெற்றி