கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> சோழமாதேவி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு பா விவேகானந்தன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா ஆனந்த் வெற்றி
வார்டு 3 திரு அ சலீம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச சீத்தாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜெ ஈஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஏ ஜெபதேவி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி மோ சூரியா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சி விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ சிங்காரவேல் வெற்றி