ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி -> மானூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி மு மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு ரா முத்துப்பாண்டி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி பா சுதாராணி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி வே உடையம்மை வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி சி உமாதேவி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி வி சண்முகசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி பா ஜெனட் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி கோபாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி பா கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 10 பி.ஜே.பி திரு க பால்முருகன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி மு ரகுமத்நிஷா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ச சின்னத்துரை வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு யா இன்பராஜ் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ உச்சி மகாளி வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி செ மாலதி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு செ சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி சு சுகந்தா தேவி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு மு நயினாா்முகம்மது ஷாபதுல்லா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி அ ஸ்ரீலேகா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி செ பாசக்குமாரி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி கொ மாாிபிாியா வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு சே முத்துமாரி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி கி தேவி முப்பிடாதி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு கோ முகமதுகாசீம் வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திரு மை முகமது இஸ்மாயில் வெற்றி