ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி -> சேரன்மகாதேவி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி எஸ் ஆனந்த லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே இராகவன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சீ பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திருமதி மு ராணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சா கனகமணி கஸ்தூாிபாய் வெற்றி