ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> பர்கூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 30 தி.மு.க திரு சு எல்லப்பன் வெற்றி