ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி -> மேலநீலதநல்லூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி கி சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ச முருகன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி வி முத்துமாாி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு மா கணேசன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ப அருள்சீலி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கு வேல்மயில் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ரா பாரதிகண்ணன் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ரா ராமலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி மு மாதவி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி ச அமுதா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி கா சுசிதா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி நா பிரேமா வெற்றி