ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர் -> பேர்ணாம்பட்டு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு சு பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி டே லலிதா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ச சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி பீஎம் ஹுஸ்னாரா பர்வீன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ஆர் சாவித்திரி வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திரு ப செல்வகுமார் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஜ சித்ரா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி செள குமாரி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ஆ ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு மு டில்லிராஜா வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திரு ம செந்தில் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சே அபிராமி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கே சந்தியா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி எஸ் சுஜாதா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி கு சரஸ்வதி வெற்றி