ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> புதுப்பாளையம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஏ செல்வி வெற்றி