கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 விழுப்புரம் கண்டமங்கலம் வார்டு 10 திருமதி ரா சிவரஞ்சனி வெற்றி
2 விழுப்புரம் கானை வார்டு 16 திரு ப தனகோட்டி வெற்றி
3 விழுப்புரம் கோளியனூர் வார்டு 6 திருமதி வே தேவி வெற்றி