முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 All India N.R. Congress 0 13
2 Independent 0 24
3 Swatantra Party (Jan) 1 9