கிராம ஊராட்சி தலைவர் - திருவண்ணாமலை -> கீழ்பென்னாத்தூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அரும்பாக்கம் திருமதி கா முனியம்மாள் வெற்றி
வேளானந்தல் திருமதி க படவேட்டாள் வெற்றி