கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> திமிரி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அகரம் 9 9 2 7 0
அத்தியானம் 6 6 0 6 0
அல்லாளச்சேரி 9 9 1 8 0
ஆயிரமங்கலம் 6 6 1 5 0
ஆரூர் 9 9 1 8 0
ஆனைமல்லூர் 9 9 1 8 0
இருங்கூர் 9 9 2 7 0
கலவைபுத்தூர் 6 6 1 5 0
கனியனூர் 9 9 0 9 0
காவனூர் 9 9 0 9 0
குட்டியம் 6 6 0 6 0
குண்டலேரி 6 6 0 6 0
குப்பம் 6 6 4 2 0
குப்பிடிச்சாத்தம் 6 6 1 5 0
சிட்டந்தாங்கல் 6 6 5 1 0
செங்கனாவரம் 6 6 0 6 0
செய்யாத்துவண்ணம் 6 6 4 2 0
சென்னசமுத்திரம் 9 9 2 7 0
சொரையூர் 6 6 0 6 0
தாமரைப்பாக்கம் 9 9 0 9 0
துர்கம் 6 6 1 5 0
தோணிமேடு 6 6 2 4 0
நம்பரை 9 9 0 9 0
நல்லூர் 6 6 3 3 0
நாகலேரி 6 6 3 3 0
பட்டணம் 6 6 1 5 0
பரதராமி 9 9 0 9 0
பரிக்கல்பட்டு 6 6 2 4 0
பழையனூர் 6 6 0 6 0
பாரியமங்கலம் 6 6 4 2 0
பாலி 6 6 0 6 0
பாளையம் 6 6 2 4 0
பின்னத்தாங்கல் 6 6 6 0 0
புங்கனூர் 9 9 1 8 0
புதூர் 6 6 2 4 0
பெருமாந்தாங்கல் 6 6 1 5 0
பென்னகர் 9 9 0 9 0
மழையூர் 9 9 1 8 0
மாந்தாங்கல் 6 6 6 0 0
மாம்பாக்கம் 9 9 0 9 0
மேலத்தாங்கல் 6 6 3 3 0
மேலப்பழந்தை 9 9 0 9 0
மேல்நாய்க்கன்பாளையம் 6 6 1 5 0
மேல்நெல்லி 6 6 1 5 0
மேல்நேத்தபாக்கம் 6 6 0 6 0
மேல்புதுப்பாக்கம் 6 6 1 5 0
மோசூர் 6 6 0 6 0
வரகூர் 9 9 0 9 0
வளையாத்தூர் 9 9 3 6 0
வனக்கம்பாடி 6 6 1 5 0
வாழைப்பந்தல் 9 9 0 9 0
விலாரி 6 6 1 5 0
வெங்கடாபுரம் 9 9 1 8 0
வெள்ளம்பி 6 6 1 5 0
வேம்பி 9 9 1 8 0