கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> செய்யார்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
பெரும்பள்ளம் 1 1 0 1 0
மேல்சீசமங்கலம் 1 1 1 0 0