கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> வெம்பாக்கம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அப்துல்லாபுரம் 1 1 0 1 0
சிறுவஞ்சிபட்டு 1 1 0 1 0
தென்கழனி 1 1 0 1 0
தென்னம்பட்டு 1 1 1 0 0
மூஞ்சூர்பட்டு 1 1 1 0 0
வடஇலுப்பை 1 1 0 1 0
வெள்ளகுளம் 1 1 1 0 0