வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது - வேட்பாளர்களின் தகவல் குறித்த சுருக்கம்
Nominations Filed - Abstract Information about Candidate

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல், 2019 (Rural Local Bodies Election, 2019)
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல், 2021  (தற்செயல் உட்பட) (Rural Local Bodies Election, 2021 (including Casual)
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல், 2022 (Urban Local Bodies Election, 2022)
ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி (தற்செயல்) தேர்தல்கள், 2022 (Rural and Urban Local Bodies (Casual) Election, 2022)
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல், 2022 (கடம்பூர் பேரூராட்சி) (Urban Local Bodies Election, 2022 (Kadambur Town Panchayat)