தேர்தல் பணிக்குழு

 
 

 

தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள்

 

உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள்

 

வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள்

 


மண்டல அலுவலர்கள், வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் சம்பந்தப்பட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.

 

*****