தேர்தல் முடிவுகள்
ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2011
ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி (தற்செயல்) தேர்தல் முடிவுகள் - 2014
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2019
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2021 (தற்செயல் உட்பட)
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2022
ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி (தற்செயல்) தேர்தல் முடிவுகள் - 2022
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2022 (கடம்பூர் பேரூராட்சி)

DISCLAIMER
TNSEC is displaying the information as being filled in the system by the Returning Officers concerned.

In respect of Rural Local Bodies, the information as entered in Form 20, Form 22, Form 23/24 and result declared in Form 25/26 by the Returning Officer, as the case may be, is final.

In respect of Urban Local Bodies, the information as entered in Form 23, Form 25 and Form 26 and result declared in Form 27 by the Returning Officer, as the case may be, is final.

For any errors or clarification, please contact the Returning Officer of Rural / Urban Local Body Concerned.