வேட்புமனு படிவங்கள் மற்றும் வேட்பாளர் கையேடு (ஊரகம்/நகர்ப்புறம்)
ஊரகம் நகர்ப்புறம்
படிவம் 3 - வேட்புமனு படிவம்
படிவம் 3 - வேட்புமனு படிவம்
படிவம் 3-A - உறுதி மொழி ஆவணம்
படிவம் 4 - உறுதி மொழி ஆவணம்
படிவம் 3-A யின் சுருக்கப் படிவம்
படிவம் 4 - யின் சுருக்கப் படிவம்
வேட்பாளர் கையேடு - ஊரகம்
வேட்பாளர் கையேடு - நகர்ப்புறம்