ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி (தற்செயல்) தேர்தல் முடிவுகள் - 2014
போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் (அனைத்து மாவட்டங்கள்)
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
Download File
நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
Download File
பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
Download File
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
Download File
ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
Download File
சிற்றூராட்சித் தலைவர் தேர்தல்
Download File
சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
(போட்டியின்றி தேர்வு)
Download File
சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
(போட்டி தேர்வு)
Download File
போட்டி தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் (மாவட்டம் மற்றும் பதவி வாரியாக)