மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி செ மீனாட்சி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா ஏஞ்சலின் ஒலிவியா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ ஆரோக்கியசெல்வி வெற்றி
மற்றவை திருமதி கு ஜாக்குலின் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ சமீம்பீவி தோல்வி