கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 2 திரு பா செல்வகுமார் வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 3 திருமதி அ அருள் சபிதா ரெக்ஸலின் வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 6 திருமதி பி அனுஷா பிரைட் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 22 திரு பி பால் தேவராஜ் அகியா வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 30 திருமதி வி சந்தியா வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 32 திருமதி க சிஜி வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 44 திரு ஜெ சி நவீன்குமார் வெற்றி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 1 திரு மு பிரபின் ராஜா வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 5 திரு செ ஆட்லின் கெனில் வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 11 திருமதி ஜா க றோஸ்லெட் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 15 திரு பா ரீகன் வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 10 திருமதி வே கோமளா வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 18 திருமதி எஸ் ஷீனத் பாத்திமா வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 3 திருமதி க லீமா றோஸ் வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 5 திருமதி செ பேபி வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 6 திருமதி த கவிதா வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 17 திரு ஐ றசல்ராஜ் வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 28 திரு ஜெ ஜெறோம் வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 30 திருமதி பி டெல்மா வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி அகஸ்தீஸ்வரம் வார்டு 11 திருமதி கை சீ குறமகள் வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி அகஸ்தீஸ்வரம் வார்டு 15 திருமதி ஜா பிரபா வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 4 திரு நே கமலன் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 12 திருமதி டி ஜிமினா வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி அழகப்பாபுரம் வார்டு 1 திரு ஜோ ஜெகன் வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி அழகப்பாபுரம் வார்டு 2 திருமதி பீ அனிற்றா ஜெரார்டு வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி அழகப்பாபுரம் வார்டு 3 திரு பெ பிரான்சிஸ் ஞான ஆண்ட்ரூஸ் மணி வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி அழகப்பாபுரம் வார்டு 4 திருமதி மை மரிய கிளாரா வனிதா வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி அழகப்பாபுரம் வார்டு 8 திருமதி ச ஜமுனா ரோஸ் வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி அழகப்பாபுரம் வார்டு 10 திரு வி அ ஜஸ்டின் வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி அழகப்பாபுரம் வார்டு 11 திருமதி எ அந்தோணி டெரன்சி மேரி வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 3 திரு ப தபசி முத்து வெற்றி
13 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 4 திரு மு வின்சென்ட் வெற்றி
14 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 8 திருமதி ஞ சரசம் வெற்றி
15 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 5 திருமதி றோ விமலா வெற்றி
16 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 18 திரு பாபே இராஜா ஸ்டாலின் வெற்றி
17 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 6 திரு ச சுஜின் தம்பிராஜ் வெற்றி
18 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 9 திருமதி மு ஏஞ்சலின் பிரியா வெற்றி
19 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 12 திருமதி டே பமலா வெற்றி
20 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 13 திருமதி மு ஆட்லின் சேமினி வெற்றி
21 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 15 திரு யோ ஜாண் தினேஷ் வெற்றி
22 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 16 திருமதி த மே அனிட்லின் பாலு வெற்றி
23 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 17 திருமதி தே ஷீஜா குமாரி வெற்றி
24 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 5 திருமதி பி கிறிஸ்டி வெற்றி
25 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 9 திரு மு ராஜையன் வெற்றி
26 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 13 திருமதி சலாமத் வெற்றி
27 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 15 திரு லா பேபி ஆல்பின் லெட்டஸ் வெற்றி
28 கன்னியாகுமரி கணபதிபுரம் வார்டு 10 திருமதி சி ஹெலன் பேபி சந்திரா வெற்றி
29 கன்னியாகுமரி கணபதிபுரம் வார்டு 13 திரு ம லெனின் விஜய் போட்டி இன்றி தேர்வு
30 கன்னியாகுமரி கப்பியரை வார்டு 3 திருமதி ரா குரோணிடாஸ் மேரி வெற்றி
31 கன்னியாகுமரி கப்பியரை வார்டு 10 திரு அ சுஜின் வெற்றி
32 கன்னியாகுமரி கப்பியரை வார்டு 15 திருமதி ஜே அனிஷா கிளாடிஸ் வெற்றி
33 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 1 திரு செ ஜெயக்குமார் வெற்றி
34 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 2 திரு அ பா இராஜசேகரன் வெற்றி
35 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 5 திருமதி அ ஆகத்தம்மாள் வெற்றி
36 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 6 திருமதி த கிளாடிஸ் மேரி வெற்றி
37 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 11 திரு த சிவராஜ் வெற்றி
38 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 14 திரு செ ஆஸ்டின் வெற்றி
39 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 15 திருமதி த செல்வம் வெற்றி
40 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 16 திரு ச ஜெஸ்டின் வினோவின் சிங் வெற்றி
41 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 17 திரு ரா ஜோபின் சிறில் வெற்றி
42 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 18 திருமதி ரெ லில்லிபுஷ்பம் வெற்றி
43 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 1 திருமதி செ சாந்தி வெற்றி
44 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 2 திரு ஜே கில்பர்ட் ஜேக்கப் வெற்றி
45 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 3 திருமதி பி கிறிஸ்டி வெற்றி
46 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 13 திரு அ மனோகரசிங் வெற்றி
47 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 14 திரு ப காண்ஸ்டன் ஜெகன்சிங் வெற்றி
48 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 18 திருமதி ஆர் மேகலா வெற்றி
49 கன்னியாகுமரி களியக்காவிளை வார்டு 2 திருமதி அ விஜயா வெற்றி
50 கன்னியாகுமரி களியக்காவிளை வார்டு 5 திரு பொ தாஸ் வெற்றி
51 கன்னியாகுமரி களியக்காவிளை வார்டு 7 திருமதி ந சுசீலா வெற்றி
52 கன்னியாகுமரி களியக்காவிளை வார்டு 9 திருமதி சு ஜெயகலா வெற்றி
53 கன்னியாகுமரி களியக்காவிளை வார்டு 11 திரு ஆ சுரேஷ் வெற்றி
54 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 17 திருமதி அ ஆனி ரோஸ் வெற்றி
55 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 2 திரு செ செல்வராஜ் வெற்றி
56 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 8 திரு ரா விபின்ராஜ் வெற்றி
57 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 9 திருமதி ச ஜெயராணி வெற்றி
58 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 10 திரு வி அருள்தாஸ் வெற்றி
59 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 15 திருமதி சி டெல்மா வெற்றி
60 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 17 திரு ம டென்ஸ்குமார் வெற்றி
61 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 2 திருமதி ஜோ மார்கிரேட் ஜோசப் வெற்றி
62 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 6 திரு செ விஜயகுமார் வெற்றி
63 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 15 திருமதி எஸ் அனிதா வெற்றி
64 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 18 திரு செ எமில்ஜெபசிங் வெற்றி
65 கன்னியாகுமரி குமாரபுரம் வார்டு 8 திருமதி ரா ராஜமனோகரபாய் வெற்றி
66 கன்னியாகுமரி குமாரபுரம் வார்டு 9 திரு ஜோ ஜோதி பிராங் டெல்பின் வெற்றி
67 கன்னியாகுமரி குமாரபுரம் வார்டு 11 திருமதி ஏ மேரி மெற்றில்டா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
68 கன்னியாகுமரி குமாரபுரம் வார்டு 12 திருமதி செ பால்தங்கம் வெற்றி
69 கன்னியாகுமரி குமாரபுரம் வார்டு 15 திரு செ ஜாண்கிறிஸ்டோபர் வெற்றி
70 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 1 திரு ந எட்வின்ராஜ் வெற்றி
71 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 4 திருமதி அ மேரிஸ்டெல்லா வெற்றி
72 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 7 திருமதி ம ஜெயந்தி வெற்றி
73 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 8 திருமதி ரா ஏஞ்சல் ஜெனி வெற்றி
74 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 15 திருமதி பி றபிக்கா வெற்றி
75 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 16 திருமதி மு றாகிலா பீவி வெற்றி
76 கன்னியாகுமரி கொட்டாரம் வார்டு 4 திரு எஸ் கிறிஸ்டோபர் சந்திரமோகன் வெற்றி
77 கன்னியாகுமரி கொட்டாரம் வார்டு 13 திருமதி மே இந்திரா வெற்றி
78 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 3 திருமதி த விஜி வெற்றி
79 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 10 திரு தா பெலின் ஜோஸ் வெற்றி
80 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 11 திரு ஜா பிரேம் ஆனந்த் வெற்றி
81 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 16 திரு மு றாபின்சன் வெற்றி
82 கன்னியாகுமரி தாழக்குடி வார்டு 12 திரு சொ ந ராஜா வெற்றி
83 கன்னியாகுமரி திங்கள்நகர் வார்டு 6 திருமதி வ சுகன்யா வெற்றி
84 கன்னியாகுமரி திங்கள்நகர் வார்டு 7 திரு ர சுமன் வெற்றி
85 கன்னியாகுமரி திங்கள்நகர் வார்டு 8 செல்வி பொன் சாந்தா வெற்றி
86 கன்னியாகுமரி திங்கள்நகர் வார்டு 11 திரு வ ஜேக்கப் வெற்றி
87 கன்னியாகுமரி திங்கள்நகர் வார்டு 13 திரு அ பீட்டர்தாஸ் வெற்றி
88 கன்னியாகுமரி திங்கள்நகர் வார்டு 14 திருமதி ம றீத்தம்மாள் வெற்றி
89 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 7 திரு ரா ஜெஸ்டின் ராஜ் வெற்றி
90 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 10 திருமதி ஆர் உஷாகுமாரி வெற்றி
91 கன்னியாகுமரி திறுப்பரப்பு வார்டு 5 திரு ரா ராஜப்பன் வெற்றி
92 கன்னியாகுமரி திறுப்பரப்பு வார்டு 8 திருமதி எஸ் மேரிமார்க்றட் வெற்றி
93 கன்னியாகுமரி திறுப்பரப்பு வார்டு 11 திருமதி ஆ ஜெயகுமாரி வெற்றி
94 கன்னியாகுமரி திறுப்பரப்பு வார்டு 14 திரு பொன் ரெவி வெற்றி
95 கன்னியாகுமரி தென்தாமரைக்குளம் வார்டு 4 திருமதி எஸ் மல்லிகா வெற்றி
96 கன்னியாகுமரி நல்லூர் வார்டு 5 திரு ந நிர்மல் ராவண்டீஷ் வெற்றி
97 கன்னியாகுமரி நல்லூர் வார்டு 11 திரு செ குமார் வெற்றி
98 கன்னியாகுமரி நல்லூர் வார்டு 15 திருமதி சு பிளாறி வெற்றி
99 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 1 திரு மு ஹரிதாஸ் வெற்றி
100 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 2 திருமதி எம் சாராள் மேரி வெற்றி
101 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 7 திருமதி எழில் டைசன் வெற்றி
102 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 11 திரு எ பென் டேவிட் வெற்றி
103 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 13 திரு சி விசுவாசம் வெற்றி
104 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 5 திரு ரா றாபின்சன் வெற்றி
105 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 6 திரு பொ செல்வராஜ் வெற்றி
106 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 6 திரு செ மனோன்மணி வெற்றி
107 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 11 திருமதி ப ம ஜானி மோள் வெற்றி
108 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 14 திருமதி சை உஷா வெற்றி
109 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 15 திருமதி போ ம ஷர்மிளா வெற்றி
110 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 1 திரு பொ ஜெபர்சன் வெற்றி
111 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 6 திருமதி எம் ஹெலன் மேரி வெற்றி
112 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 7 திருமதி ரா மேரி பிறிதா வெற்றி
113 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 12 திரு ஜோ மரியதாஸ் வெற்றி
114 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 14 திரு ஹெ டென்னிஸ் வெற்றி
115 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 15 திரு செ மெத்தோடியஸ் வெற்றி
116 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 17 திரு அ பெலிக்ஸ் ஆன்றனி வெற்றி
117 கன்னியாகுமரி புதுக்கடை வார்டு 4 திரு ஏ ஜெஸ்டின் ஜோசப் வெற்றி
118 கன்னியாகுமரி புதுக்கடை வார்டு 6 திருமதி எ மரியபுஷ்பம் வெற்றி
119 கன்னியாகுமரி புதுக்கடை வார்டு 11 திருமதி எம் சுலோசனா வெற்றி
120 கன்னியாகுமரி புதுக்கடை வார்டு 12 திருமதி சி ராஜம் வெற்றி
121 கன்னியாகுமரி புதுக்கடை வார்டு 13 திருமதி ச ரெம்யா வெற்றி
122 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 1 திருமதி செ ஜாஸ்மினி வெற்றி
123 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 5 திரு நா சசிகுமார் வெற்றி
124 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 8 திரு பா எடிசன் வெற்றி
125 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 9 திருமதி கே சுஜா வெற்றி
126 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 10 திரு செ அகஸ்டின் வெற்றி
127 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 15 திருமதி சி அமலபுஷ்பம் வெற்றி
128 கன்னியாகுமரி மணவாளக்குறிச்சி வார்டு 3 திரு அமல் பி எ லிபின் பாபு வெற்றி
129 கன்னியாகுமரி மணவாளக்குறிச்சி வார்டு 11 திருமதி பி விமலா வெற்றி
130 கன்னியாகுமரி மண்டைகாடு வார்டு 5 திருமதி ச லோவிஸ் வெற்றி
131 கன்னியாகுமரி மயிலாடி வார்டு 10 திருமதி யா பிளாரன்ஸ் பாக்கிய செல்வி வெற்றி
132 கன்னியாகுமரி மருங்கூர் வார்டு 6 திருமதி அருள்சாரதா வெற்றி
133 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 5 திரு ரவிக்குமார் வெற்றி
134 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 6 திரு அ கிறிஸ்டோபர் ஜெங்கின்ஸ் வெற்றி
135 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 7 திருமதி ஆர் கென்சிபாய் வெற்றி
136 கன்னியாகுமரி ரீத்தாபுரம் வார்டு 2 திரு வி விஜு மோன் வெற்றி
137 கன்னியாகுமரி ரீத்தாபுரம் வார்டு 9 திருமதி இ ஸ்டெல்லா வெற்றி
138 கன்னியாகுமரி ரீத்தாபுரம் வார்டு 10 திரு இ எட்வின் ஜோஸ் வெற்றி
139 கன்னியாகுமரி ரீத்தாபுரம் வார்டு 11 திருமதி எம் மரிய செல்வி வெற்றி
140 கன்னியாகுமரி ரீத்தாபுரம் வார்டு 12 திருமதி தே அனிதா வெற்றி
141 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 2 திரு செ இராபர்ட் கிளைவ் வெற்றி
142 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 3 திரு பா திலகன் வெற்றி
143 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 9 திரு சு கிங்ஸ்லி வெற்றி
144 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 10 திருமதி சா தங்கராணி வெற்றி
145 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 11 திருமதி ஆ புஷ்பராணி வெற்றி
146 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 13 திரு செ ஜாண் டென்சிங் வெற்றி
147 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 14 திருமதி ஜ க ஷீஜா கமலம் வெற்றி
148 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 18 திரு ஜோ செல்வராஜ் வெற்றி
149 கன்னியாகுமரி வில்லுக்குறி வார்டு 6 திரு அ வினோத் வெற்றி
150 கன்னியாகுமரி விளாவூர் வார்டு 13 திரு ஞா ஞானஜெபின் வெற்றி
151 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 1 திருமதி ஜே ஜாஸ்மின் ஜெயந்தி வெற்றி
152 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 2 திருமதி சூ மேரி அனிதா வெற்றி
153 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 3 திரு கொ லாசர் வெற்றி
154 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 5 திரு ற சுந்தர்சிங் வெற்றி
155 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 6 திருமதி சி றோ லீனா றோஸ் வெற்றி
156 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 7 திரு ற துரைராஜ் மனுவேல் வெற்றி
157 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 9 திரு செ சுஜிர் ஜெப சிங் குமார் வெற்றி
158 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 11 திரு ஞா இராஜேஷ் குமார் வெற்றி
159 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 13 திருமதி வி சென்றில் லதா வெற்றி
160 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 14 திரு ரா சஜில் வெற்றி
161 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 15 திருமதி த லலிதா வெற்றி
162 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 16 திருமதி தா சுகிதா வெற்றி
163 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 18 திருமதி தோ ஆரோக்கிய மேரி ரெஜினி வெற்றி