கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 11 திருமதி சே கற்பகக்கனி வெற்றி
2 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 25 திருமதி பி எடிண்டா வெற்றி
3 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 34 திரு சு சந்திரபோஸ் வெற்றி