பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அம்மூர் 15 15 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3
கலவை 15 15 0 15 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
காவேரிப்பாக்கம் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2
தக்கோலம் 15 15 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2
திமிரி 15 15 1 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4
நெமிலி 15 15 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4
பனப்பாக்கம் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 3
விளாப்பாக்கம் 15 15 1 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5