பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> தொண்டி -> வார்டு 10
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜ ஷாஜஹான் பானு வெற்றி
மற்றவை திருமதி பா சித்தி சக்கிலா பானு தோல்வி
மற்றவை திருமதி க மெஹருன் நிஷா தோல்வி
மற்றவை திருமதி க சுல்தான் பீவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பௌ சபியா பீவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு கரிமத்து நிஷா தோல்வி