பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> தொண்டி -> வார்டு 11
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி கா மகுமுதாபீவி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு பரக்கத் நிஷா தோல்வி
மற்றவை திருமதி சை ஜியாவுநிஷா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜ நுருல் நிலான் தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு உம்மல் சல்மா தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு ரகுமத்குபுரா பீவி வெற்றி
மற்றவை திருமதி பா பாய்சா பீவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி க ரஹ்மத் நிஷா தோல்வி