கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அசூர் 6 6 0
அரசங்குடி 6 6 0
காந்தலூர் 6 6 0
கிருஷ்ணசமுத்திரம் 12 12 0
கிழ குறிச்சி 12 12 0
கிளியூர் 6 6 0
கீழமுல்​லைகுடி 6 6 0
குண்டூர் 12 12 0
கும்பக்குடி 6 6 0
குவளகுடி 9 9 0
சூரியூர் 9 9 0
சோழமாதேவி 9 9 0
திருநெடுங்குளம் 6 6 0
நடராஜபுரம் 6 6 0
நவல்பட்டு 15 15 0
பத்தாளபேட்டை 9 9 0
பழங்கனாங்குடி 12 12 0
பனையகுறிச்சி 9 9 0
வாழவந்தான்கோட்டை 12 12 0
வேங்கூர் 6 6 0